21 Nisan 2014 Pazartesi

III. Kuranda Kölelik Konusu

A. Ayetlerin mealleri :

(Bakara, 2:177) : " Yüzlerinizi doğuya, batıya çevirip durmanız, hayır sayılmaz ki. Hayır ve taat sahipleri, Allah'a, son güne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, Allah sevgisiyle yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve esirlere mal veren, namaz kılan, zekât veren, ahdettikleri zaman ahitlerine vefa eden, sıkıntı ve şiddet vakitlerinde sabreden kişilerdir. Onlardır sözleri doğru olanlar, onlardır sakınanlar. "

(Bakara, 2:221) : " İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler. "

(Nisa, 4:24) : " Evli kadınlarla evlenmek de haram; ancak sahibi olduğunuz cariyeler müstesna. Allah'ın yazısı bu, emri bunlar size ve bunlardan başkalarını, evlenmeniz ve zinada bulunmamanız için arayıp istemeniz helal edilmiştir size. Kadınlardan biriyle evlenerek faydalandığınız takdîrde mehirlerini kararlaştırıldığı veçhile verin. Miktarını tâyin ettikten sonra gönül hoşluğuyla herhangi bir hususta uyuşursanız suç yok size. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. "

(Nisa, 4:25) : " Sizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, sahip olduğunuz iman etmiş cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ile ve sahiplerinin izni ile onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu (izin) içinizden sıkıntıya düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. "

(Nisa, 4:36) : " Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. "

(Nisa, 4:92) : " Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (Bu takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. "

(Maide, 5:89) : " Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamıyan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz. "

(Tevbe, 9:60) : " Söz budur ancak; zekatlar, yoksulların, hiçbir şeyi bulunmayanların, o malı toplayıp devşirmeye memûr olanların, gönülleri Müslümanlıkla uzlaştırılmak istenen kişilerin, kölelerle tutsakların, borçluların, Allah yolunda savaşanların ve yolda kalmışların hakkıdır, Allah'ın hükmüdür bu ve Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. "

(Nahl, 16:75) : " Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu ? Hamd Allah’a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler. "

(Nahl, 16:71) : " Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar ? "

(Muminun, 23:5-6) : " Onlar cinsel organlarını evlilik dışı ilişkilerden korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. "

(Nur, 24:33) : " Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve cariyelerden) mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde (hürriyete kavuşmalarında kendileri için) bir iyilik görüyorsanız, hemen mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, bilinmelidir ki, zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve merhametlidir. "

(Nur, 24:58) : " Ey iman edenler ! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz bulûğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. "

(Ahzab, 33:26) : " Allah, ehl-i kitaptan, müşrik ordularına yardım edenleri, kalelerinden indirdi ve akıllarına, kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz.  "

(Ahzab, 33:50) : " Ey Peygamber ! Mehirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de Peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (Bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. "

(Ahzab, 33:52) : " Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetler. "

(Ahzab, 33:55) : " Peygamberin kadınlarının, babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, inanan kadınlara ve sâhip oldukları kölelere ve câriyelere görünmelerinde bir vebal yok ve çekinin Allah'tan; şüphe yok ki Allah her şeye tanıktır. "

(Mucadele, 58:3) : " Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. "

(Mearic, 70:29-30) : " Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz. "

(İnsan, 76:8) : " Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. "

(Beled, 90:12-13) : " Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir ? Köle azat etmek. "

(Rum, 30:28) : " Allah, size kendinizden şöyle bir örnek getirdi : Kölelerinizden, verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı ? Düşünen bir topluluk için âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. "

....
 
B. Cariyeler ve Nikah :
...
En sıkca rastlanılan bir eleştiri, islamda esir bayanlara tecavüz edilme iddiası. Bu bir çok konuda olduğu gibi, bir anakronizm olup tarihi bilmemeden kaynaklanmaktadır. Evvela, Kuran'da bu esir bayanlarla ilişkiye نكاح  (nihah) denmesi dikkat çekicidir : (Nisa, 4 : 24-25), (Muminun, 23 : 5-6) ve (Ahzab, 33 : 52). Bu, o çağdaki evlilik kavramının geç dönem islamdakinden oldukca daha basit ve doğal olduüunu hatırlatmaktadır...
...
O dönemde, Louis Ferdinand Alfred Maury "La terre et l'homme" adlı eserinde, Amazonlarda, Avustralyada, Çerkezlerde, eski rumlarda Romulus dönemindeki Sabinlerin kaçırılması, ve daha yakın dönemde kızların kaçırılmasını simgeleyen evlilik törenlerinin bu uygulamanın eski çağlarda ne kadar yaygın olağan algılanabildiğini hatırlatmaktadır.


Prosperinin zorla kaçırılmasını simgeleyen bir heykel. Bu tarz zorla kaçırma olaylarını pek çok eski eserlerde bolca okumaktayız. Bu anlatılanlar biraz efsaneleşmiş ve belirli bayanlardan söz etsede, bu uygulamanın o çağda ne kadar yaygın olduğunu göstermekte tarihçilerce.Bu Sabinlerin kaçırılması, eski romada evlilik törenlerinde taklid edilegelmiştir.
  
Bu kadın kaçırmalar, islamla başlamamıştır. Hatta Muhammed zamanında, kadınlar savaş alanında tecavüze uğrayıp hiç bir şekilde hak sahibi olamamaktaydılar. Hamile kalsalar kimse sahip çıkmamaktaydı. 

Yine eski Roma'da coemptio ile, kaçırılan bayan bir sene sonra evli sayılıyordu. Yine usus ise, bir sene üç geceden fazla başka yerde yatmyan genç kız bereber kaldığı erkeğin resmen eşi sayılıyordu : bu evlenme konusunda eski çağdaki anlamsallık farkını iyi göstermekte. Erken islamda da evlilik gayet basit idi, bunu baçka blogda incelemiştik.


Muhammed döneminde bayanlara savaş alanında ataları, kardeşleri hatta çocukları önünde tecavüz edilmesi olağan bir durum iken, bunun Muhammed'ce yasaklaması aslında durumu insanlaştırmaktı. Cariyelere adeta bir çeşit eş statüsü tanımaktaydı.

Bu olayları cariyelik ile karşılastırmak durumunda, olayları  kendi sosyo-antropolojik çerçevesinde analiz etmek mümkünleşecektir. O eski çağdaki değerleri bu günün, feminizm ve cinsler arası  eşitlik savaşları sonrası duruma göre eleştirmek anakronik ve haksızlıktır. Nitekim, bayanlara savaş alanında, eşleri, ataları ve hatta çocukları önünde tecavüz etmek yasaklanıyordu böylece. Onlarla sahipleri olarak cinsellik ise serbest idi.

Oysa, Muhammed'in bir cariyeyi tek bir tokat için azad ettirmesinden, bunun kendi ahlaki centilmenlikleri çerçevesinde zorbalıkla yapılmamakta olduğunu öngörebilmekteyiz. Muhtemelen o çağın kadınları da daha mülayim ve eğilimlilerdi. Efendisinden hamile kalan bayan hürriyetine kavuşmaktaydı ve ümm veled olmaktaydı, ve muhtemelen bu da bu konuda onları teşvik etmekteydi. Muhammed'in Safiye'ye kabilesinin cesedlerini göstermeme özentisi, bir nev'i durumu izah etme çapası ve ona gerdek gecesi yüzündeki eşinin tokatla yaptığı morarmanın nasıl olduğunu sorması, kendi çağına göre ne denli insani olduğunu açıkca gösterecektir.


B-1. Muhammed'in Safiyye'nin Cesedleri Görmesinden Rahatsız :
Bilal, Safiyye’yi, yine esir düşen amcası kızıyla alıp getirirken, onları Yahudi erkeklerinden iki kişinin cesedinin yanından geçirdi. Amcası kızı bu manzarayı görür görmez feryat ve figana başladı; yüzünü parçalayıp, başına topraklar saçtı.
Uzaktan durumu fark eden Muhammed, yanına gelen Bilal’e, “Ey Bilal ! Senden merhamet ve şefkat duygusu sökülüp atıldı mı ki bu kadıncağızları ölülerinin yanından geçirdin ?” buyurdu.
 Bilal, mahcup mahcup huzurda boynunu büktü ve “Ya Resûlallah ! Zatınızın bundan rahatsız olacağını tahmin etmemiştim” diyerek özür diledi.
Muhammed, Safiyye’yi arka tarafına almalarını emrederek üzerine de omuz atkısını örttü. Bunun üzerine sahabeler, Peygamber onu kendisine başkumandanlık hakkı [safiy] olarak aldığını anladılar. (ibn Hişam, Sire, c. 3, s. 351.)

B-2. Safiyye Müslüman Oluyor ve Muhammed İçin Endişeleniyor :
Muhammed, Safiyye’ye islam’ı anlattı ve “Eğer Müslüman olursan, ben seni kendime zevce edineceğim; şayet Yahudiliği tercih edecek olursan seni azat ederim, sen de gider, kavmine kavuşursun !” buyurdu. Safiyye : “Ya Resûlallah ! Sen beni islamiyete davet etmeden önce, konak yerine geldiğimde, müslümanlığı arzulamış ve seni tasdik etmiş bulunuyordum. Yahudilikle benim hiçbir ilgim kalmamış ve ona artık ihtiyacım da yoktur. Hayber’de de artık ne babam ne de kardeşim vardır ! Sen, beni küfürle islamiyetten birini seçmekte serbest bırakıyorsun ! Allah ve Resulü, bana azat edilmemden ve kavmimin yanına dönmemden daha sevgilidir ! Ben onları tercih ediyorum !”
Bunun üzerine Peygamber, Safiyye’yi hürriyetine kavuşturdu ve onu eşlerinin arasına katarak şereflendirdi.
Resul, Safiyye ile Hayber’de gerdeğe girmedi. Sibar mevkiine geldiği zaman ise, Safiyye bu işe muvafakat etmedi. Ancak Hayber’den on iki mil kadar uzaklaştıktan sonra Sahba’da muvafakat etti. Peygamber, “Sibar’da konmak istediğim zaman razı olmamanın sebebi neydi ?” diye sorunca, Safiyye, “Ya Resulallah !” dedi. “Yahudilerin yakınında sana bir zararın gelebileceğinden korkmuştum. Onlardan uzakla­şınca emniyete kavuştum !” (ibn Sa’d, Tabakat, c. 3, s.122-123.)

B-3. Muhammed Safiyye'nin Yüzündeki Bir Morarmayı Soruyor :
Muhammed, Safiyye’nin yüzünde bir darbe çürüğü gördü. Sebebini sordu. Safiyye izah etti : “Kinane ibn Rebi ile evlendiğim ilk gece bir rüya görmüştüm. Rüyamda Medine tarafından bir ayın gelip kucağıma düştüğüne şahit oluyordum. Bunu Kinâne’ye anlatınca kızdı ve ‘Sen ancak Hicaz Hükümdarı Muhammed’e varmak istiyorsun !’ diyerek yüzüme bir tokat vurdu. Onun izi kaldı.” (İbn Hişam, Sire, c. 3, s.351; İbn Sa’d, Tabakat, c. 8, s. 121.)

C. Kölelere Verilen Statü :

Dünyanın o sırada kalan bölgelerinde, kölelere insan sınıfından olarak bakılmayıp, hiç bir çeşit hukuk onlara yönelik değildi, çok noktasal bölgeler dışında... 

Kıyas olarak, örneğin Avrupada ilk kölelere yönelik kanunlar Siyahlar Kodu ile XVIIIci. asırda çıkarılmıştır : bu bile Muhammed'in Kodu'na göre çok daha zor idi köleler için.


C-1. Eski Romadaki Kölelerin Durumuyla Karşılaştırma :

* Daha önce, kölelik ileri bir medeniyet olan Romada çok daha zor idi : 

a) Savas esirlerli kölelesirler, evlatları köle olurdu tıpkı islamdaki olduğu gibi.
b) Ancak, kölelerin hiç bir şahsi varlıkları yoktu, hatta aspapları dahi sahiplerine ait idi.
c) Evlenme hakları yokdu, sahipleri izin verirse, kendileri gibi bir köleyle contubernium denen birlikteliğe izin verilirdi.
d) Sahipleri köleleri üzerinde bütün haklar verilmekteydi, kısırlaştırabilirlerdi, hatta öldürebilirlerdi. Ancak çok acımasız işkence durumunda sembolik bir ceza alabilmekteydiler.

* İslamda bu duruma göre çok daha insani bir satüleri vardı aslında :

a) Mukatebe ile çalışıp kendilerini satın alabilmekteler :  (Nur, 24:33).
b) Okuyabilmekteydiler. 
c) Dövmek yasak idi :  (Nisa, 4:36)
d) Hür kimseyle evlenebilmekteydiler : (Bakara, 2:221) .

C-2. Kölelere İyi Bakmak :


(Nisa, 4:36) : " Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar kölelere, iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. "

" Ma'rûr İbnu Süveyd anlatiyor : "Ebu Zerr'i gördüm, üzerinde bir takım (hulle) vardı, kölesi de aynı şekilde bir takım giyiyordu. Bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdi : "Resulullah'dan şöyle söylediğini işitmiştim : 'Onlar sizin kardeşleriniz ve yakın adamlarınızdır. Allah onları ellerinizin altına (emaneten) koymuştur. Kimin kardeşi eli altında ise, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, yapamayacağı iş buyurmayınız, eğer buyurursanız onlara yardım edin.'" [Buhari, İman 22, Itk 15, Edeb 44; Müslim, Eyman 40 (1661)]


C-3. Cariyeye Tokat Atmamak Azat Gerektiriyor :

"Muaviye İbnu Süveyd İbni Mukarrin anlatıyor : "Bizim bir azadlımıza bir tokat attım ve kaçtım. Sonra öğleden az önce döndüm, babamın arkasında namaz kıldım. Babam azadlıyı da beni de çağırdı. Sonra hizmetçiye : "Misilleme (onun yaptığınının mislini) yap !" dedi. Hizmetçi affetti. Bunun üzerine babam anlattı : "Biz Beni Mukarrin, Resulullah zamanında tek bir cariyeye sahiptik. Ona birimiz bir tokat vurdu. Bu hadise Rasulullah'ın kulağına ulaşmıştı : "Onu azad edeceksiniz !" emir buyurdular. Kendisine : "Ondan başka hizmetçileri yok !" dendi. Bunun üzerine : "Öyleyse onu hizmetlensinler. Ancak ne zaman ondan müstağni olurlarsa, derhal yol versinler' buyurdular." [Müslim, Eyman 31, (1658)]


C-4. Köle ile Hür Arasından Evlilikler :

(Bakara, 2:221) : " İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir cariye Allah’a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler. "


C-5. Umm Veledler :
İslamda, sahiplerinden hamile kalan cariyeler hürriyetlerine kavuşuyorlardı. Bu genetik etütlerle ilginç biçimde görülmektedir :

"Tarihsel olarak, Kuzey Afrika müslümanları ile (örneğin, Gana, Mali, yine Şongai imparatorluğuyla) Sahra altı büyük imparatorlukların arasındaki temaslar nakledilmekteler : altın, tuz ticareti münasebetiyle ve trans-Sahra'yla köleler sistemi münasebetiyle, antropologlarca yönetilen göre mitokondiyal DNA analizlerine göre, Kuzey Afrika'daki insanlarda : Mağrip ve Sahra-altı Afrikayla melezlik oluşmuş ve Mısır'da egemen afrikali genlerin hakim olduğu bir Orta Doğu ile Avrupa ve Sahra-altı nüfus arasında bir ara konum söz konusu genetik bakımdan.''


C-6. Mukatebe Sistemi :

İslamda kölelerin şahsi malları ve evlenme hakları olduğu gibi, okula gitme, hatta çalışıp sahiplerinden kendilerini satın almaları mümkün idi.


C-7. Köle Azat Etme Mekaniszmaları :

Başta beyt'ül malden olmak üzere, bir çok mekanizmalarla höleler hürriyetlerine düzenli şekile kavuşmaktalardi. Bu sayılarında artışı dengeleyip, aynı anda ayaklanmaları önlemekteydi.


C-8. Köle Edinmeme İmkani ve Örneği :

Kuran eski milletlerdeki savaş esirlerini köleleştirmeyi kabul etmesin yanında, aynı anda bunu karşıdaki milletin tutumuna göre ayarlama imkanı verip bunu zorunlu kılmamaktaydı. Böylece, zamanla adetler değişerek, eski köleler hürriyete kavuşacak ve köleleştirme terkedilirse artık kölelik kendiliğinden kalkacaktı.

(Muhammed, 47:4)"Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını atıp, savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak, ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz."


C-9. Zekatla Kölelerin Devlet Eliyle Sistematik Azat Etme Sistemi :

(Tevbe, 9:60) : " Söz budur ancak; zekatlar, yoksulların, hiçbir şeyi bulunmayanların, o malı toplayıp devşirmeye memûr olanların, gönülleri Müslümanlıkla uzlaştırılmak istenen kişilerin, kölelerle tutsakların, borçluların, Allah yolunda savaşanların ve yolda kalmışların hakkıdır, Allah'ın hükmüdür bu ve Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir. "----------------------------
* Antonio Torroni, Alessandro Achilli, Maria Pala, Anna Olivieri "Laboratoire d’Anthropobiologie", CNRS FRE 2960, 37 allées Jules Guesde, 31073 Toulouse, France.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme